Zorgbeleid

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door te  werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

Onze visie op zorg

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling en we willen het verhaal achter de naam van elk kind kennen.

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren. Dit alles gebeurt vanuit een positieve ingesteldheid in een constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Om tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen, streven we naar zorg op maat binnen de grenzen van onze draagkracht. Het zorgcontinuüm gebruiken we als kader en wordt gedragen door het hele team.

Kinderen met uiteenlopende noden worden binnen onze school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd. Tijdens de ontwikkeling van kinderen hebben we oog voor ‘brede zorg’ als we:

 • Alle kinderen optimale kansen geven,
 • Alle kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden laten ontwikkelen,
 • Kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling of die in hun leren bedreigd zijn op tijd opsporen, begeleiden en opvolgen.
 1. Coördinatie van het zorgbeleid houdt in dat er overleg wordt gepland. In samenspraak met het C.L.B. worden in de loop van het schooljaar geregeld klassenraden  Tijdens deze multidisciplinaire overlegmomenten bespreekt men o.a. :
 • de organisatie en de uitvoering van het kind- /leerlingvolgsysteem
 • het opstellen van een individuele leerlijn
 • het opstellen van een stappenplan rond sociale vaardigheden
 • het voorbereiden van overgangsbesprekingen (zie ook zittenblijven)

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgbeleid op het niveau van de school.

 1. De realisatie van het zorgbeleid wordt gecoördineerd door de interne leerlingbegeleider(ondersteuningsleerkracht). Het hoofdaccent in de taak van de interne leerlingbegeleider ligt op het begeleiden van kinderen, ouders en leerkrachten.  Tot het takenpakket behoren o.a. :
 • het opstellen en bewaken van procedures voor een planmatig werken binnen de school
 • het afstemmen van hulpverlening door externe hulpverleners
 • het remediëren van kinderen met leerproblemen
 • het ondersteunen bij de verwerking van toetsgegevens
 • het adviseren en begeleiden bij gedrags- en werkhoudings-problematiek
 • het ondersteunen en begeleiden van individuele leerlijnen
 • het inzetbaar maken van remediërende materialen.
 • co-teaching

De functie van leerlingbegeleider is een zeer belangrijke stap in de richting van een kwalitatief goede opvang van leerlingen met specifieke pedagogisch-didactische behoeften.

 1. Het zorgbeleid van de school volgt 4 trajecten :
 • spoor 1 :   zorgverbreding per leerjaar, samen met (parallel)collega’s.
 • spoor 2: differentiatie door het werken met niveaugroepen (lezen, spelling, rekenen), via contractwerk, hoekenwerk, sporenbeleid,…
 • spoor 3 : remediëring voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Dit kan zowel binnen als buiten de klascontext gebeuren.  Het uitzetten van een individuele leerlijn valt tevens onder deze rubriek.
 • spoor 4: Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen een aangepaste leerbegeleiding. Deze groep wordt klasdoorbrekend samengesteld en werkt projectmatig, gericht op zelfontwikkelend leren.

We mogen bij dit alles niet vergeten dat de spilfiguur van ons zorgbeleid de klasleraar is en blijft! Een zorgbeleid heeft enkel zin indien het ondersteuning biedt aan het handelen van de leerkracht. De eerstelijnszorg van de klasleraar en de aanvullende expertise van de personen met een zorgopdracht vullen elkaar op die manier aan.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x